Home

RK Kerk – Privacy verklaring

Bijeenkomsten – Informatie update

U P D A T E  — 43 —

Bericht van het parochiebestuur                                             15-11 2020                                                                     

Aan de parochianen van de Willibrord-geloofsgemeenschap in Vlaardingen.

Zoals in het eerste bericht beloofd stuur ik u nu het tweede bericht van het parochiebestuur, verband houdende met het keuzeproces in Vlaardingen.

Omdat we elkaar in deze tijd niet in alle vrijheid kunnen ontmoeten is het concept pastoraal beleidsplan via het internet aan de kernvrijwilligers voorgelegd.

Het parochiebestuur heeft hiervoor een internetforum opgestart. We zijn benieuwd naar twee resultaten:

–    Uiteraard willen we over het beleidsplan de mening weten van de kernvrijwilligers die hierin de parochianen vertegenwoordigen;

–    Daarnaast hebben we vragen opgenomen die expliciet betrekking hebben op de situatie in Vlaardingen, zoals op 12 september besproken. Daarin is aangegeven dat een concreet beeld van de toekomst kan helpen bij de vorming van die ene Vlaardingse gemeenschap.

Het betreft de volgende vragen:

–    Welke ideeën heeft u om het “helemaal anders” te doen?

–    Welk type vieringen en activiteiten zou u willen voorstellen?

–    Wat gaan we “loslaten”, wat wordt echt vernieuwend?

We zijn zeer geïnteresseerd in zo concreet mogelijke antwoorden op deze vragen.

Voor het forum hebben we een aantal betrokken parochianen (kernvrijwilligers en commissie leden) benaderd. Indien u ook zou willen meedenken, meldt u dan aan bij Clemens Lammers.

Voor wat betreft de criteria stellen we een lijst op van onderwerpen die er spelen. Het gaat zowel om meetbare als om niet-meetbare criteria. Beide categorieën zijn belangrijk in het keuzeproces.

Niet echt meetbaar is bijvoorbeeld de uitstraling van een gebouw. Het gaat bij dit criterium vaak om gevoelens en emotie. Toch is het belangrijk hierover na te denken en mee te nemen in de besluitvorming. Een voorbeeld van een meetbaar criterium is een overzicht van cijfers. Deze zijn in verslagen en jaarstukken terug te vinden. Ook dit onderwerp nemen we mee in het proces. U zult begrijpen dat niet ieder criterium even belangrijk is. Dit alles moet leiden tot een gebalanceerde afweging waarin het toekomstperspectief van de Vlaardingse geloofsgemeenschap voorop staat.

Wij houden u op de hoogte. Binnenkort ontvangt u van ons weer een bericht.

 

Met vriendelijke groet,

Clemens Lammers

Secretaris parochiebestuur

U P D A T E  — 42 —

Beste mensen,

Op zaterdag 21 en zondag 22 november staat er een anders dan anders viering gepland. Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal 30 bezoekers per viering in de kerk, daarom is er ook een viering op zaterdagavond.

Voor deze vieringen is het noodzakelijk om te reserveren. Dit kan door op donderdag 19 november voor 20:00 uur een mail te sturen naar reserveringpax@goedeherderparochie.nl. Vermeld in deze mail voor welke viering u zich wilt opgeven en met hoeveel mensen u wilt komen. Als er te weinig aanmeldingen zijn voor twee vieringen, vervalt de viering op zaterdagavond.

U P D A T E  — 41 —

Beste mensen,

Het is alweer enige tijd geleden dat u nieuws heeft ontvangen over onze vrienden in La Granja. Dat betekent niet dat er niets gebeurt: Begin dit jaar nog zijn Anne Kuipers van circusschool Hannes & Co en Kees Clement naar de Filippijnen geweest en hebben daar diverse mensen gesproken, een aantal schooltjes bezocht en circuslessen verzorgd voor de schoolkinderen.
De jaarlijkse kerkenbandviering stond gepland voor 28 juni in de Lucaskerk. Doordat toen de kerken als gevolg van de coronacrisis nog gesloten waren hebben we deze helaas moeten cancelen.

Ook op de Filippijnen heeft het coronavirus toegeslagen. Door de ook daar geldende maatregelen waren er problemen met het inschrijven van de kinderen voor het nieuwe schooljaar. Face-to-face contact was in eerste instantie niet mogelijk en niet iedereen is telefonisch of via de digitale weg bereikbaar. Uiteindelijk is dit, mét inachtneming van de regels (mondkapje, gepaste afstand), toch gelukt (zie foto) en begin oktober is het schooljaar alsnog van start gegaan.

 

Als gevolg van de pandemie is besloten dat de leerlingen voorlopig thuis, via leermodules (zie foto’s) die zij krijgen toegezonden, onderwijs zullen volgen. Om dit te realiseren is een groot aantal dozen papier en inkt nodig, alsmede een goede computer voor op kantoor.
De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 1.000,00, maar bieden de kinderen daar de mogelijkheid ondanks de huidige beperkingen goed onderwijs te kunnen blijven volgen.

Om dit samen mogelijk te maken willen wij u vragen om een (extra) bijdrage. Omdat de mogelijkheden in de kerk nu beperkt zijn, kunt
u uw gift ook overmaken naar:
IBAN-nummer: NL93 INGB 0006 2176 95
t.n.v. Stichting Filippijnen Solidariteitsgroep
Vlaardingen

Bij voorbaat heel hartelijk dank
namens de kerkenbandgroep La Granja,
kinderen en docenten,
Berthe de Leede

U P D A T E  — 40 —

Sluiting kapel ‘De Meerpaal’                   

 

Op maandag 26 oktober is de kapel van het zorgcentrum ‘De Meerpaal’ aan de eredienst onttrokken.

Bij de oprichting in 1970 was ‘De Meerpaal’ een katholiek huis, waaraan velen vanuit de geloofsgemeenschap een bijdrage hebben geleverd. In de eerste jaren (tot 1974) woonden er de zusters van Amersfoort. Aan het huis was een rector verbonden. Na zijn overlijden in 1985 nam pater J. Uijterwaal deze taak over. Vanaf 1985 tot 2004 ging hij ieder weekend voor in twee Eucharistievieringen en verzorgde de uitvaartdiensten.

Daarna veranderde het karakter van het huis. In ‘De Meerpaal’ vinden meer bewoners die geen katholieke achtergrond hebben een thuis. De katholieke stichting die ‘De Meerpaal’ beheerde, ging een fusie aan met andere zorginstellingen, wat resulteerde in Argos Zorggroep.

De laatste jaren zijn pater E. Clarenbeek en pastor J. de Lange voorgegaan in eucharistievieringen op zaterdagavond. De ‘pastorale groep’ van De Meerpaal zorgde dat alles rondom deze vieringen goed geregeld was, en zorgde ook voor vieringen op zaterdagavonden waarop geen priester beschikbaar is.

Nadat pater Clarenbeek vanwege zijn conditie gestopt is met voorgaan en pastor De Lange een benoeming elders heeft aanvaard, hebben de leden van het pastoraal team van onze parochie maandelijks een eucharistieviering in de kapel verzorgd, naast de vieringen onder leiding van een vrijwilliger. Vanwege de corona-pandemie waren er vanaf maart 2020 geen vieringen mogelijk.

Afgelopen zomer heeft Argos Zorggroep aan de coördinator van de ‘pastorale groep’ van ‘De Meerpaal’ laten weten dat zij op korte termijn de kapel wilde sluiten, om de ruimte volledig te kunnen gebruiken voor zorgvoorzieningen. Daarna is contact opgenomen met het bisdom Rotterdam, aangezien alleen de bisschop bevoegd is om een kapel aan de eredienst te onttrekken. Uiteindelijk bleek de sluiting van de kapel onafwendbaar.

Doordat zorgcentrum ‘De Meerpaal’ getroffen is met corona-besmettingen, was het helaas niet mogelijk een laatste viering in de kapel te houden. Enkele liturgische voorwerpen (met name liturgisch vaatwerk en gewaden) blijven – voor zover nodig – beschikbaar voor vieringen in Vlaardingen. Andere gewijde zaken, zoals het altaar en het tabernakel, zijn naar het depot van het bisdom gebracht, om zo mogelijk elders een nieuwe bestemming te vinden.

Argos Zorggroep heeft toegezegd dat er in de toekomst in een zaal van ‘De Meerpaal’ katholieke
vieringen gehouden kunnen worden, zoals dat ook in andere zorgcentra gebeurt. Vanwege de corona
crisis is dat momenteel echter nog niet mogelijk. Wij hopen op betere tijden, waarin de preventiemaatregelen tegen corona niet meer nodig zijn, en ook de vieringen in ‘De Meerpaal’ hervat kunnen worden.

Ook al zal het wel gewenning vragen dat deze vieringen niet meer plaats kunnen vinden in de vetrouwde kapel.

 

 

U P D A T E  — 40 —

U P D A T E  — 39 —

 

U P D A T E  — 37 –

Eucharistieviering 27 sept APP H. Egging YouTube

U P D A T E  — 37 –

Viering 20 sept Lucaskerk M. Tharsis – YouTube

U P D A T E  — 36 –

Vredesweek programma

Eucharistieviering 13 sept 20 APP A.Kunnekkandan 2020.09.10

U P D A T E  — 35 –

WA meditatieavonden start 20.09.11

Eucharistieviering 6 sept 20 Liduina basiliek CD 2020.09.03 pdf

U P D A T E  — 34 —

Flyer vouwen Kraanvogels Vredesweek

Eucharistieviering 30 augustus APP Ch. Duynstee

U P D A T E  — 33 —

Eucharistieviering 23 augustus APP A.Kunnekkadan

U P D A T E  — 32 —

U P D A T E  — 31 —

Eucharistieviering 16 augustus APP Ch. Duynstee

U P D A T E  — 30 —

Gebed en financiële steun voor Beiroet

Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï riepen op tot hulp

Op 4 augustus werd Libanon plotseling getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet. Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden. 

Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 Augustus in Rome riep paus Franciscus op om internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot solidariteit en financiële steun.

De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal, en vragen op hun beurt om zondag 16 augustus in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp, en een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.

Kerk in Nood

Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, o.a. voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood (’s Hertogenbosch) o.v.v Beiroet.

Samenwerkende hulporganisaties

De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555, ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v. samen in actie voor Beiroet.

Voorbede voor komende zondag 16 augustus in parochies en instellingen:

 Naar het voorbeeld van een Kananeese vrouw in de streek van Tyrus en Sidon, in het huidige Libanon, bidden we met volharding voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet en voor allen die zich in hun wanhoop tot God keren: dat de inwoners van Libanon Gods barmhartige liefde mogen ervaren in de steun van hun naasten, dat het land bestuurd mag worden met wijsheid en rechtvaardigheid.

Eucharistieviering 9 augustus Pax Christikerk H. Egging

U P D A T E  — 29 —

Eucharistieviering 2 augustus APP M.Tharsis

U P D A T E  — 28 —

U P D A T E  — 27 —

Mededeling voor te lezen in het weekend 25-26 juli 2020

Onlangs hebben de bisschoppen nieuwe richtlijnen uitgevaardigd ter bestrijding van de corona-pandemie. Daarin hebben de bisschoppen de verplichting van parochies om alle bezoekers van kerkdiensten te registreren in de meeste gevallen losgelaten.

Parochies mogen echter wel doorgaan met het registreren van kerkgangers, mits de richtlijnen van de AVG worden nageleefd. Daarnaast blijft de gezondheidscheck voor alle kerkgangers verplicht, bij reservering of bij het betreden van de kerk.

Mede naar aanleiding van recente besmettingsgevallen in de regio, hebben parochiebestuur en pastoraal team besloten door te gaan met het reserveren en aanmelden voor kerkdiensten, opdat wij aan kerkgangers kunnen melden als er onverhoopt een coronabesmetting in één van onze kerken is. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, en worden 14 dagen na de betreffende kerkdienst gewist.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze regeling in onze parochie, juist nu er verschillende berichten zijn over nieuwe haarden van coronabesmetting in onze regio.

Eucharistieviering 26 juli H. Lucaskerk H.Egging

U P D A T E  — 26 —

Eucharistieviering op 19 juli APP M. Tharsis

U P D A T E  — 25 —

Eucharistieviering 12 juli 2020 H. Egging Jacobus

KINDER-WEB-WOORDDIENST
Deze week is er weer een nieuwe Kinder-Web-Woorddienst, de laatste van deze reeks, gemaakt door de werkgroepen Kinderwoorddienst, OKIDO en Gezinsvieringen en de commissie Jeugd en Jongeren van de deelgemeenschap Willibrord. De dienst heeft als thema ‘Klein Geluk’.
Je ziet mensen uit de gemeenschap, een verhaal, gedichtjes en gezellige liedjes gezongen door het kinderkoor Okido. Aan het eind is er weer een idee om te knutselen; in vakantiesfeer natuurlijk deze keer!
Je vindt het filmpje vanaf zaterdag 18.00 uur op het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
In het bijgevoegde boekje staan de teksten van de Kinder-Web-Woorddienst en op de tweede pagina een aantal tips (zoals wat nodig is voor de knutsel), die handig zijn om vooraf goed te lezen.

We hopen dat veel kinderen kijken!

KinderWebWoordDienst 12 juli 2020

U P D A T E  — 24 —

Eucharistieviering op 5 juli APP Ch. Duynstee

U P D A T E  — 23 —

Eucharistieviering 28 juni APP M.Tharsis

KINDER-WEB-WOORDDIENST
Deze week is er weer een nieuwe Kinder-Web-Woorddienst, gemaakt door de werkgroepen Kinderwoorddienst, OKIDO en Gezinsvieringen en de commissie Jeugd en Jongeren van de deelgemeenschap Willibrord. De dienst heeft als thema ‘Stevig Staan’.
Je ziet mensen uit de gemeenschap, een verhaal, gedichtjes en gezellige liedjes gezongen door het kinderkoor Okido. Natuurlijk geven we ook weer een idee voor een leuke knutselactiviteit, deze keer een echte uitdaging!
Je vindt het filmpje vanaf zaterdag 18.00 uur op het Goede Herder YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
In het bijgevoegde boekje staan de teksten van de Kinder-Web-Woorddienst en op de tweede pagina een aantal tips (zoals wat nodig is voor de knutsel), die handig zijn om vooraf goed te lezen.

We hopen dat veel kinderen kijken!

KinderWebWoordDienst 28 juni 2020

U P D A T E  — 22 —

Eucharistieviering op 21 juni Pax Christi A.Kunnekkadan

U P D A T E  — 21 — 

Deze week is de laatste Kinder-Web-Woorddienst voor de vakantie. Ook nu weer met bekende gezichten uit de gemeenschap, een verhaal, gedichtjes en liedjes van het kinderkoor Okido. Het thema is ‘Klein Geluk’. Aan het eind is er weer een idee om te knutselen; in vakantiesfeer natuurlijk deze keer!

Je vindt het filmpje vanaf zaterdag 18.00 uur op het Goede Herder YouTube kanaal:

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

U P D A T E  — 20 — 

Eucharistieviering op Sacramentsdag 14 juni 2020 Liduina en OLV Rozenkrans H.Egging

Kinder-Web-Woorddienst

Voor deze week hebben de werkgroepen Kinderwoorddienst, OKIDO en Gezinsvieringen samen met de commissie Jeugd en Jongeren van de deelgemeenschap Willibrord weer een Kinder-Web-Woorddienst gemaakt. Deze keer staat het in het teken van Sacramentszondag en is het thema ‘dagelijks brood’.

Op YouTube kan je deze viering zien: met bekende gezichten, een verhaal en gebeden en ook liedjes van het kinderkoor! Hierna kan je nog een mooie knutsel maken die past in het thema.

Je vindt het filmpje vanaf zaterdag 18.00 uur op het Goede Herder YouTube kanaal:

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

In het bijgevoegde boekje staan de teksten van de Kinder-Web-Woorddienst en op de tweede pagina een aantal tips (zoals wat nodig is voor de knutsel), die handig zijn om vooraf goed te lezen.

We hopen dat veel kinderen kijken!

KinderWebWoordDienst 14 juni 2020

Film ‘Vensters op Liduina’ te zien op YouTube

Sinds 5 jaar is de Liduinaprocessie niet meer weg te denken uit Schiedam. Elk jaar trekt op zondag voor Hemelvaartsdag een optocht met de relieken van Liduina door de straten van Schiedam. De processie begint en eindigt in de Liduinabasiliek, maar komt ook in de Grote of Sint Janskerk en in Huis te Poort (de oud-katholieke kerk).

Dit jaar kon de processie echter niet doorgaan vanwege de preventiemaatregelen tegen infectie met het corona-virus. Ook de gezongen eucharistieviering en de overige feestelijkheden konden hierdoor geen doorgang vinden. Er was geen plechtig lof op 14 juni, de eigenlijke feestdag van Liduina. De vesperdienst en bezinnende avond van de Broederschap van Sint Liduina, op 15 juni, is afgelast.

Om toch iets van de sfeer en van de boodschap van het Liduinafeest te delen met parochianen en met anderen, heeft de Liduinabasiliek een film gemaakt onder het motto ‘Vensters op Liduina’. In deze film komen verschillende mensen – jong en oud – aan het woord komen over de betekenis van Liduina in hun leven en werk. Ook zijn Liduinaliederen te horen en beelden van een eerdere processie te zien.

De film ‘Vensters op Liduina’ is vanaf zaterdagavond 13 juni om 17.00 uur (de vooravond van de feestdag van Sint Liduina de zien op het YouTube-kanaal van parochie De Goede Herder: https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos
(of via www.goedeherderparochie.nl).

U P D A T E  — 19 — 

Eucharistieviering op Drievuldigheid 7 juni 2020-APP Ch.Duynstee

U P D A T E  — 18 — 

Brief bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van Pinksteren 2020 28 05 2020

U P D A T E  — 17 — 

Eucharistieviering op Pinksteren 31 mei 2020 H. Lucaskerk M. Tharsis

Kinder-Web-Woorddienst

Voor deze week hebben de werkgroepen Kinderwoorddienst, OKIDO en Gezinsvieringen hebben samen met de commissie Jeugd en Jongeren van de deelgemeenschap Willibrord weer een Kinder-Web-Woorddienst gemaakt. Deze keer staat het in het teken van Pinksteren en is het thema ‘er is een kracht’.

Op YouTube kan je deze viering zien: met bekende gezichten, een verhaal en gebeden en ook liedjes van het kinderkoor! Hierna kan je nog een mooie knutsel maken die past in het thema.

Je vindt het filmpje vanaf zaterdag 18.00 uur op het Goede Herder YouTube kanaal:

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

In het bijgevoegde boekje staan de teksten van de Kinder-Web-Woorddienst en op de tweede pagina een aantal tips (zoals wat nodig is voor de knutsel), die handig zijn om vooraf goed te lezen.

We hopen dat veel kinderen kijken!

KinderWebWoordDienst 31 mei 2020

U P D A T E  — 16 — 

Eucharistieviering 24 mei Liduina en OLV Rozenkrans H.Egging

U P D A T E  — 15 — 

Steun de parochie met uw gift.

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn alle publieke liturgische vieringen opgeschort. Daardoor kunnen ook de collectes niet worden gehouden. Nu wij, noodgedwongen, alleen op afstand kunnen vieren, vragen wij u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.

NL 80 INGB 0000 7897 12  t.n.v. Par. de Goede Herder — Pax Christikerk
NL 25 INGB 0000 0902 65  t.n.v. Par de Goede Herder – H. Lucaskerk

U P D A T E  — 14 — 

Eucharistieviering op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 APP A. Kunnekkadan

U P D A T E  — 13 — 

Eucharistieviering 17 mei Pax Christi Ch. Duynstee

U P D A T E  — 12 — 

Eucharistieviering 10 mei Liduina en OLV Rozenkrans M. Tharsis

U P D A T E  — 11 — 

Viering 3 mei APP H. Egging

U P D A T E  — 10 — 

Viering 26 april H. Lucas kerk

U P D A T E  — 9 — 

“Vrede zij u”

Eucharistieviering op zondag 19 april 2020
Beloken Pasen – zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Eucharistieviering op Beloken Pasen 19 april 2020

U P D A T E  — 8 — 

Mini kinderwoorddienst: Mini KWD Pasen 2020

U P D A T E  — 7 — 

Paasweekend

Parochie de Goede Herder op YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

Bijhorende informatie

U P D A T E  — 6 — 

Via You-Tube kunt u alle vieringen in de Goede Week “meevieren”.    Mist u de collecteschaal?

Uw gave kunt u overmaken:

NL 80 INGB 0000 7897 12  t.n.v. Par. de Goede Herder — Pax Christikerk

NL 25 INGB 0000 0902 65  t.n.v. Par de Goede Herder – H. Lucaskerk

Onze hartelijke dank.

 

 

U P D A T E  — 5 — 

Bekijk hier Viering Palmpasen 5 april 2020 op YouTube:

U P D A T E  — 4 — 

Teksten ter overweging.

Teksten ter overweging op zondag 29 maart 2020-HE voorkant kleur

U P D A T E  — 3 — 

Nieuwsbrief 2020-1

Er is een nieuwe nieuwsbrief geplaatst onder Toekomst Vlaardingen.

U P D A T E  — 2 — 

In vervolg op eerdere berichten meldt het pastoraal team van de parochie dat in navolging van de Nederlandse bisschoppen de kerken vooralsnog zijn gesloten tot en met Pinksteren — 1 juni 2020 —   met deze nieuwe datum komen de eerder gemelde dat te vervallen.

Voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje zijn de RK kerken van Vlaardingen geopend:

H. Lucaskerk:           Donderdag van 10.00-11.30 en vrijdag van 11.30 – 12.30

Pax. Christikerk:      Maandag van 13.30-15.00 en donderdag van 10.00-11.30  en woensdag 1 en 15 april van 14.00 o 15.00 uur.

U P D A T E

In aanvulling op het bericht van vrijdag jl. dat alle kerkdiensten en activiteiten zijn afgelast, ontvangt u namens het pastoraal team en de pastoraatsgroep nog de volgende berichten:

 • De H. Lucas- en de Pax Christikerk zullen op het tijdstip van de door-de-weekse viering en tijdens de openingstijden van de secretariaten wel opengesteld zijn, zodat parochianen in de gelegenheid zijn de kerk voor persoonlijk gebed te bezoeken.
 • Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.
 • Heeft u hulp nodig (voor bijv. boodschappen of anderszins) neemt u dan contact op met de TELEFOONDIENST van de WILLIBRORDGEMEENSCHAP  TEL: 06-2903 7132
 • De pastores zijn bereikbaar via tel.nr. 06 31990959

En verder:

 • Inzameling voor Voedselbank

Onder het motto: “Waar wij vasten, worden anderen gevoed” werd/wordt u gevraagd om gedurende de 40-dagentijd houdbare etenswaar voor de voedselbank te deponeren. Nu de kerken op zondag gesloten zijn, kunt u de levensmiddelen die u wilt schenken afgeven bij het secretariaat, wanneer deze open is.

 

De secretariaten zijn geopend:

in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 010-4702679  e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 010-4741790  e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

 

BELANGRIJK BERICHT IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

GEEN KERKDIENSTEN VOORALSNOG TOT EN MET 31 MAART LEES ONDERSTAAND BERICHT.

Beste mensen,

Het Coronavirus verspreidt zich snel. De overheid en RIVM hebben maatregelen opgesteld om het virus in te dammen en het verspreiden van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen.

De bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie hebben richtlijnen opgesteld voor de komende tijd. 

In vervolg op het bericht van de bisschoppen meldt het pastoraal team het volgende:

Tot en met 31 maart 2020 worden:

 • Alle liturgische vieringen afgelast, zowel op zaterdagavond als op zondag.

Het team wijst op de mogelijkheid om via de televisie de RK viering te volgen.

 • Alle liturgische vieringen door de week afgelast.

De kerken zullen op het tijdstip van de viering wel opengesteld zijn, zodat parochianen in de gelegenheid zijn de kerk voor persoonlijk gebed te bezoeken.

Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.

De bisschoppen raden aan tot en met 31 maart alle onderstaande activiteiten af te gelasten:

 • Koorrepetities
 • Andere bijeenkomsten zoals gezamenlijk koffiedrinken, ontmoetingsbijeenkomsten voor onderscheiden doelgroepen ( bv soos ochtenden voor ouderen)
 • Alle catechetische / diaconale bijeenkomsten.

Hieronder vallen:

 • de bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding van kinderen op de 1e Communie
 • doopvoorbereidingsbijeenkomsten
 • bijeenkomsten in het kader van Geloofsverdiepende activiteiten
 • bijeenkomsten en activiteiten in het kader van de Vastenactie.

Het team neemt deze richtlijn van de bisschoppen over met dien verstande dat het pastoraal team tot en met 31 maart alle bijeenkomsten zoals hierboven beschreven afgelast.

Het team begrijpt dat deze maatregelen pijn zullen doen. Wij vragen uw begrip en gebed.

Het team verzoekt het bovenstaande per omgaande onder de aandacht van uw parochianen te (laten) brengen.

Dat kan via uw weekinformatief, wellicht een extra ( digitale ) uitgave

Uw website.

Uw koren en alle andere betrokken werkgroepen in uw gemeenschap te informeren.

Zodra er aanleiding is voor nadere berichtgeving ontvangt u deze via de email.

Ten slotte vragen de pastores  om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Wij wensen u allen veel sterkte en al het goede in deze moeilijke periode,

namens het pastoraal team,

Met vriendelijke groet,

Elly Barendregt-Koalsie

Medewerkster Pastoraal Team

Parochie De Goede Herder

 1. 06-31990959
 2. e.barendregt@goedeherderparochie.nl

 

 

 

 

 

Nieuw – Fotoboek

Fotoboek

Zie ook 

 Laatste toevoegingen

Over Deelgemeenschap Willibrord

 H. Lucas wijwater vat De  deelgemeenschap Willibrord van de Goede Herder parochie is nog jong, maar heeft een lange historie. Dat lijkt niet te kloppen, maar toch is het waar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2011 werd de Vlaardingse Willibrordparochie deelgemeenschap van de Goede Herder parochie, die Schiedam, Vlaardingen en Maasluis omvat. In 1999 was de Willibrordparochie ontstaan door fusie van de vier voormalige Vlaardingse parochies, waarvan de oudste in 1857 werd opgericht.

Vandaag de dag staan er twee katholieke kerkgebouwen in Vlaardingen. Daarin komen we samen om te vieren, om God en elkaar te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We beleven er ons geloof en vatten moed voor de weg die we te gaan hebben.

Kerk-zijn volgens het herbergmodel, dat is wat ons als geloofsgemeenschap voor ogen staat. Pleisterplaats waar je op adem kunt komen, voedsel tot je kunt nemen, uit kunt rusten, een praatje kunt maken, of zomaar aan kunt schuiven om nieuwe inspiratie op te doen. H. Lucas Glas in lood
 H. Lucas Maria Ons ‘mission-statement’ luidt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wij schrijven ons verhaal,
open en gastvrij,
christelijk geïnspireerd,
met inzet voor kwetsbare groepen
en zijn benieuwd naar jouw/uw verhaal’.

 

Wij heten u van harte welkom op deze site, in onze kerken en bij allerlei activiteiten.