WILLIBRORD ACTUEEL 07-05-2017

Jaargang 10, nr. 36

07-05-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 6 mei: Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 7 mei: 9.30 uur; Eucharistieviering; H. Egging; Samenzang;
Roepingenzondag met deurcollecte; Wereldwinkel
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 7 mei: 11.00 uur:; Eucharistieviering; CH Duijnstee. Koor Liriko; Kinderwoorddienst/ 10+; Roepingenzondag met deurcollecte; Annesty International.

DEZE WEEK
Viering Patroonsfeest van onze parochie De Goede Herder op 6 mei a.s.
We doen dat deze keer in de St. Jan de Doper – Visitatiekerk in Schiedam (Mgr. Nolenslaan 99).
Voorafgaand aan de gebedsviering van 17.00 uur is er vanaf 16.30 uur de mogelijkheid om koffie of thee te drinken. Tijdens de viering zingt een gelegenheidskoor. Om 18.00 uur worden we getrakteerd op soep en broodjes. Om 19.00 uur verdiepen we ons in de zeven Ik- ben- woorden uit het evangelie van Johannes, aan de hand van YouTube- filmpjes. In de weken erna gaan de deelgemeenschappen met deze Ik- ben- woorden immers aan de slag. Om 20.30 uur sluiten we het patroonsfeest af met een hapje en een drankje. WELKOM!!

Kerk met Stip – Pinkstergroet
Zoals u zult weten is de Willibrord Deelgemeenschap ‘Kerk met Stip’. Dat houdt in, dat wij gevangenen die vrij komen,willen helpen om in het goede spoor te blijven. Frank Kazenbroot, onze mede- parochiaan en pastoraal werker in de Schiegevangenis, probeert ze op dat spoor te zetten. De 50 gedetineerden, die ‘s zaterdags naar zijn kerkdienst komen, hebben onze steun nodig. Het zou fijn zijn als u vandaag na de kerkdienst bij het koffie drinken een bemoedigend woord zou willen schrijven op een van de kaarten die her en der op de koffietafels liggen.
Op 27 mei zullen die kaarten aan de gedetineerden overhandigd worden. U kunt desgewenst de kaart ook thuis beschrijven en volgende week inleveren. Een adres kunt u achterwegen laten..

Inzamelactie Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood
Op zaterdag 13 mei vindt in Vlaardingen de kledinginzamelingsactie plaats van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan kleding en ander textiel dat u niet meer gebruikt tussen 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de Pax Christikerk (naast Kerkcentrum Holy).Voor Vlaardingen centrum Lucas kerk is de inzameling bij de Bethel kerk en de Ichtus kerk. Graag inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk te verplaatsen zijn.
De opbrengst van de kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor 500 families welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood, na de aardbeving van 2015
Er is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog veel steun nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid aldaar, een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst hebben. Deze inzamelingsactie willen wij van harte bij u aanbevelen.

Let op: Deze week is er geen ouderen soos, dit in verband met het uitstapje van de KBO naar Klundert.

ACTUELE MEDEDELINGEN
‘Ik ben’-weken: In het kader van de “Ik-ben-weken”, waarover u in ‘Kerk aan de Waterweg’ hebt kunnen lezen, vinden er in alle zeven kerken van de parochie in de periode 6 – 21 mei bezinningen plaats rond één van de zeven “Ik ben”-woorden van Jezus. Op zondag 14 mei willen wij ons in de Pax Christikerk om 9.45 uur voorafgaand aan de viering, .o.l.v. Lidwien Meijer verdiepen in Jezus’ uitspraak ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Weer opstaan, kracht krijgen om verder te gaan; een nieuwe weg misschien, een nieuw leven. Velen hebben zo’n impuls ooit ervaren. Daarover willen we mekaar vertellen. En over ons geloof in de liefde Gods, die ons en Jezus doet leven over de dood heen.
Op zondag 21 mei willen we ons in de Lucaskerk om 10.45 uur na de viering o.l.v. Kees Koeleman verdiepen in Jezus’ uitspraak:‘Ik ben het brood des levens’. Zijn woorden zijn woorden van eeuwig leven. Ze zijn het voedsel voor de ziel, dat wij broodnodig hebben om voort te gaan op de weg die Hij ons wijst. Hij geeft ons levenskracht om hem na te volgen:weldoende rondgaan, geloven metterdaad. In beide kerken liggen intekenlijsten voor beide zondagen. Wij hopen dat veel mensen zich voor één of beide geloofsgesprekken aanmelden. Aan de hand van afbeeldingen en uitspraken wordt u uitgenodigd om iets te vertellen over uw ervaringen m.b.t. deze ‘Ik ben’-woorden.

‘Drempels over’: waardig leven en waardig sterven
Een groeiend aantal mensen wil zelf bepalen wanneer het tijdstip van sterven is aangebroken, ook wanneer er geen sprake is van uitzichtloos lijden en euthanasie om die reden niet toegestaan is. D66 heeft stappen gezet naar een wetgeving waarin de stervenshulp aan deze mensen juridisch geregeld wordt. Daarom is er de laatste tijd veel te doen over het begrip ‘voltooid leven’. In het kader van ‘Drempels over’ wordt op woensdag 17 mei een avond georganiseerd over het thema ‘Waardig leven, waardig sterven’. Sprekers zijn dr. Jean Jacques Suurmond (Theoloog, columnist, pastor) en dr. Ton Vink (Filosoof, schrijver, Eindredacteur van Filosofie @ Praktijk.)In het discussiepanel zullen drs. J. van Groningen (huisarts), drs. L.J. van den Doel (SCEN-arts) en mw., Loes van Hutten (sociaal wijkteam) plaatsnemen, evenals de sprekers. Daarnaast hopen we op de eigen inbreng van de bezoekers. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt gehouden in het Lyceum Vos, Koninginnelaan 771. Toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de kosten.

God aanwezig in ons vieren.
Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden? Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof. Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan. En er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt. De avonden zijn op maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30-21.45 uur. (inloop vanaf 19.15) in Pax Christi kerk en worden begeleid door pastor Henri Egging.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Pax Christi en H. Lucas.

Priesterfeest Pater Avin Kunnekkadan
Zaterdag 27 mei is iedereen van harte welkom bij de viering van het 25-jarig priesterfeest van Pater Avin. Het programma begint om 17.00 uur met een eucharistieviering. Na de viering is er een eenvoudige maaltijd. Daarna wordt een film vertoond (ca 20 min.) over de priesterwijding van Pater Avin in India. Tenslotte een toespraak en beeldpresentatie over MISSIE: VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST. Ca 21.30 uur eindigt het feest dat plaatsvindt in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 in Maassluis. Het is zeer gewenst dat u zich voor 10 mei aanmeldt voor dit feest via e-mail: eysinksmeets@hotmail.com of via het secretariaat Pax Christi 010-4741790 maandag tussen `13.00 uur en 15 uur.

Geschenk voor jubileum Pater Avin Kunnekkadan
Pater Avin wil geen persoonlijke cadeaus, maar stelt een gift zeer op prijs. Met een bijdrage voor de opleiding van een missionaris, om het missiewerk internationaal voort te zetten, doet u Pater Avin een heel groot plezier.
U kunt uw gift doneren in de doos in de hal of via bankrekening: NL95 INGB 0656 5654 11 t.n.v. missieprocuur SVD Teteringen. Onder vermelding van ‘cadeau Avin priesterjubileum 27 mei 2017. Alvast dank voor uw gift.

Dauwtrappen
In Vlaardingen doen we al jaren mee aan de traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag. U hoeft bij ons niet voor dag en dauw op te staan, want de wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net te vinden is.
We maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur door de mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment. De wandeling eindigt bij watersport vereniging De Bommeer, waar we afsluiten met een kopje koffie of thee en voor wie wil een heerlijk stuk zelfgebakken appeltaart.
Op donderdag 25 mei om 07.00 uur starten we bij sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen. De wandeling duurt tot circa 9.30 uur, voldoende op tijd om daarna de Hemelvaartsviering in de Pax Christikerk bij te wonen. Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Pax Christi – en H. Lucaskerk.
De consumpties zijn voor eigen rekening en een vrijwillige bijdrage voor de algemene kosten wordt op prijs gesteld

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 13 mei: 18.00 uur; Eucharistieviering; Pater E. Clarenbeek
H. Lucaskerk: Zondag 14 mei: 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; Koor Willibrord; Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 14 mei: 11.00 uur:; Woord- en Communieviering L. Meijer; Samenzang, cantors. Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.