WILLIBRORD ACTUEEL 14-05-2017

Jaargang 10, nr. 37

14-05-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 13 mei: 18.00 uur; Eucharistieviering; Pater E. Clarenbeek
H. Lucaskerk: Zondag 14 mei: 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; Koor Willibrord; Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 14 mei: 11.00 uur:; Woord- en Communieviering L. Meijer; Samenzang, cantors. Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.

DEZE WEEK
Huwelijk: Ward Steijn en Muriel Pronk treden (zijn getreden) op zaterdag 13 mei in het huwelijk in de Maria van Jessekerk te Delft. Wij wensen hen veel geluk. Dat Gods zegen mag rusten op deze verbintenis.

Inzamelactie Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood op zaterdag 13 mei. U kunt dan kleding en ander textiel dat u niet meer gebruikt tussen 10.00 tot 12.00 uur afgeven bij de Pax Christikerk (naast Kerkcentrum Holy).
Voor Vlaardingen centrum Lucaskerk is de inzameling bij de Bethel kerk en de Ichtuskerk. Inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk te verplaatsen zijn. Opbrengst gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal.

Kerk met Stip – Pinkstergroet (Nog niet gedaan, een nieuwe mogelijkheid)
Zoals u zult weten is de Willibrord Deelgemeenschap ‘Kerk met Stip’. Dat houdt in, dat wij gevangenen die vrij komen,willen helpen om in het goede spoor te blijven. Frank Kazenbroot,onze mede- parochiaan en pastoraal werker in de Schiegevangenis, probeert ze op dat spoor te zetten. De 50 gedetineerden, die ‘s zaterdags naar zijn kerkdienst komen, hebben onze steun nodig. Het zou fijn zijn als u vandaag na de kerkdienst bij het koffie drinken een bemoedigend woord zou willen schrijven op een van de kaarten die her en der op de koffietafels liggen.
Op 27 mei zullen die kaarten aan de gedetineerden overhandigd worden. U kunt desgewenst de kaart ook thuis beschrijven en volgende week inleveren. Een adres kunt u achterwegen laten.

‘Anders Eten’ op zaterdag 20 mei in De Windwijzer: Mede- Vlaardingers die niet in Nederland zijn geboren maar wel in een stuk of negen andere landen, zullen hun best doen om u te overtuigen dat Nederlands eten lekker is, maar dat ‘andere keukens’ minstens zo lekker kunnen zijn. U kunt uw bordje vullen door langs een mooi multicultureel buffet te lopen en hier en daar wat op te scheppen. Lekker eten zal vanavond samengaan met muziek door kwartet ‘Moods’ en gesprek. Alison Martis van Vele Vlaardingers Eén Huis en Ben van Dorp van De Windwijzer zullen deze avond vormgeven en begeleiden. Van de verschillende hapjes die aangeboden worden, kunt u het recept mee naar huis nemen. Deelname aan de avond kost slechts € 5 voor de maaltijd. Voor een drankje moet u apart betalen.
U bent welkom in De Windwijzer vanaf 17.30 uur. Opgave via info@dewindwijzer.nl of telefonisch 010-434 78 87. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Op zondag 14 mei willen wij ons in de Pax Christikerk om 9.45 uur voorafgaand aan de viering, o.l.v. Lidwien Meijer verdiepen in Jezus’ uitspraak ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Weer opstaan, kracht krijgen om verder te gaan; een nieuwe weg misschien, een nieuw leven. Velen hebben zo’n impuls ooit ervaren. Daarover willen we elkaar vertellen. En over ons geloof in de liefde Gods, die ons en Jezus doet leven over de dood heen.
Op zondag 21 mei willen we ons in de Lucaskerk om 10.45 uur na de viering o.l.v. Kees Koeleman verdiepen in Jezus’ uitspraak:‘Ik ben het brood des levens’. Zijn woorden zijn woorden van eeuwig leven. Ze zijn het voedsel voor de ziel, dat wij broodnodig hebben om voort te gaan op de weg die Hij ons wijst. Hij geeft ons levenskracht om hem na te volgen:weldoende rondgaan, geloven metterdaad. In beide kerken liggen intekenlijsten voor beide zondagen. Wij hopen dat veel mensen zich voor één of beide geloofsgesprekken aanmelden. Aan de hand van afbeeldingen en uitspraken wordt u uitgenodigd om iets te vertellen over uw ervaringen m.b.t. deze ‘Ik ben’-woorden.

‘Drempels over’: waardig leven en waardig sterven: Een groeiend aantal mensen wil zelf bepalen wanneer het tijdstip van sterven is aangebroken, ook wanneer er geen sprake is van uitzichtloos lijden en euthanasie om die reden niet toegestaan is. D66 heeft stappen gezet naar een wetgeving waarin de stervenshulp aan deze mensen juridisch geregeld wordt. Daarom is er de laatste tijd veel te doen over het begrip ‘voltooid leven’. In het kader van ‘Drempels over’ wordt op woensdag 17 mei een avond georganiseerd over het thema ‘Waardig leven, waardig sterven’. Sprekers zijn dr. Jean Jacques Suurmond (Theoloog) en dr. Ton Vink (Filosoof) In het discussiepanel zullen drs. J. van Groningen (huisarts), drs. L.J. van den Doel (SCEN-arts) en mw., Loes van Hutten (sociaal wijkteam) plaatsnemen, evenals de sprekers. Daarnaast hopen we op de eigen inbreng van de bezoekers. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt gehouden in het Lyceum Vos, Koninginnelaan 771.
Toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de kosten.

Programma: Liduinafeest Zondag 21 mei 2017
10.30 uur: Eucharistieviering in de Liduinabasiliek, Singel 104, 31112GS
12.00 uur: Koffie en thee in de Wilgenburg (achter de basiliek)
13.15 uur: Gebedsdienst in de basiliek rond de ik- ben- woorden uit het Johannesevangelie.
14.00 uur: Processie door Schiedam met de relieken van Liduina met om ca. 14.30 uur een korte oecumenische gebedsdienst in de Grote of St. Janskerk.
15.30 uur: Afsluitend gebedsmoment in de Liduinabasiliek.
15.45 uur: Ontmoeting met een broodje in de Wilgenburg.

God aanwezig in ons vieren.
Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden? Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof. Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan. En er zijn momenten, waarop in kleine kring gevierd wordt. De avonden zijn op maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30- 21.45 uur. (inloop vanaf 19.15) in Pax Christi kerk en worden begeleid door pastor Henri Egging.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Pax Christi en H. Lucas.

25-jarig Priesterfeest Pater Avin Kunnekkadan op zaterdag 27 mei.
Iedereen is van harte welkom bij de viering van het 25-jarig priesterfeest van Pater Avin. Het programma begint om 17.00 uur met een eucharistieviering. Na de viering is er een eenvoudige maaltijd. Daarna wordt een film vertoond (ca 20 min.) over de priesterwijding van Pater Avin in India. Tenslotte een toespraak en beeldpresentatie over MISSIE: Verleden, Heden,Toekomst. Ca 21.30 uur eindigt het feest dat plaatsvindt in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein1 in Maassluis. Het is zeer gewenst dat u zich voor 10 mei aanmeldt voor dit feest via e-mail: eysinksmeets@hotmail.com of via het secretariaat Pax Christi 010-4741790 maandag tussen 13.00 uur en 15.00 uur.
Pater Avin wil geen persoonlijke cadeaus, maar stelt een gift zeer op prijs. Met een bijdrage voor de opleiding van een missionaris om het missiewerk internationaal voort te zetten, doet u Pater Avin een heel groot plezier.
U kunt uw gift doneren in de doos in de hal of via bankrekening: NL95 INGB 0656 5654 11 t.n.v. missieprocuur SVD Teteringen. Onder vermelding van ‘cadeau Avin priesterjubileum 27 mei 2017. Alvast dank voor uw gift.

Dauwtrappen: In Vlaardingen doen we al jaren mee aan deze traditie op Hemelvaartsdag. De wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net te vinden is Die wandeling duurt ongeveer anderhalf uur in de mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment en hij eindigt bij watersportvereniging De Bommeer, waar we afsluiten met een kopje koffie of thee en voor wie wil een heerlijk stuk zelfgebakken appeltaart. Start op donderdag 25 mei om 07.00 uur bij sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg11, 3138 HD Vlaardingen. De wandeling duurt tot circa 9.30 uur, voldoende op tijd om daarna de Hemelvaartsviering in de Pax Christikerk bij te wonen. Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Pax Christi – en H. Lucaskerk.
Consumpties zijn voor eigen rekening en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kerk met stip – Bakken voor de gedetineerden in De Schie (gevangenis en huis van bewaring)
Pinksteren 2016 hebben de gevangenen niet alleen een Pinkstergroet ontvangen maar werd er ook door parochianen van de Pax Christikerk Cake en Koek gebakken. Na de kerkdienst konden de gedetineerden van al het lekkers genieten. Dit werd enorm gewaardeerd. Daarom willen wij u ook dit jaar vragen om iets voor de mannen in de Schie iets te bakken. Alleen houden we dit jaar de actie een week eerder, op zaterdag 27 mei, omdat de katholiek geestelijk verzorger, Frank Kazenbroot, met Pinksteren niet aanwezig is. Maar ook een week eerder, in afwachting van het feest van Pinksteren zal men een traktatie vanuit de Parochie bijzonder waarderen.
Gebak dat niet persé in de koeling bewaard moet worden b.v. Cake, Koek, Boterkoek, Koekjes is het handigst.
Als u niet wilt bakken mag u natuurlijk ook iets uit de winkel brengen. Als u wilt bakken laat u dit s.v.p. voor 24 mei weten aan Bea Smulders email: louisenbea.smulders@hotmail.com of telefoon 010 4750816.
Al het lekkers kunt u afgeven op donderdagavond 25 mei of op vrijdag 26 mei vanaf 16.00 uur bij Bea Smulders, Jan de Oudelaan 5 in Vlaardingen. Mede namens de gedetineerden in De Schie en de vrijwilligers bij voorbaat dank voor uw medewerking en blijk van belangstelling.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 20 mei: 18.00 uur; Woord- en Communieviering; C.Siebel.
H. Lucaskerk: Zondag 21 mei: 9.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman, samenzang.
Pax Christikerk; Zondag 21 mei: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D Gezinsviering met koor Okido. Deurcollecte la Granja.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.