WILLIBRORD ACTUEEL 04-06-2017

Jaargang 10, nr. 40

04-06-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Pinksterzaterdag 3 juni: 18.00 uur; Woord en Communieviering C Siebel.
H. Lucaskerk: 1e Pinksterdag 4 juni: 9.30 uur Woord en Communieviering C. Koeleman. Willibrordkoor
Deurcollecte Missie en Diaconie
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; 1e Pinksterdag 4 juni: 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee. Koor Liriko
Deurcollecte Missie en Diaconie

DEZE WEEK

De musical Maria in de Stadsgehoorzaal op 10 juni 2017
In diverse kerken heeft het Pauluskoor al liederen uit de musical Maria laten horen. Zo ook in de Pax- Christi Kerk.
Dit was om spelers, zangers en medewerkers te vinden. Dat is gelukt en inmiddels is het zover: de musical gaat opgevoerd worden in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen.
Hoofdtitel : De musical Maria
Subtitel : De kracht van de liefde
Uitvoering : 10 juni 2017 in De Stadsgehoorzaal Vlaardingen, Schiedamseweg 51, Vlaardingen
Website : https://stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/de-musical-maria
Aanvangstijd : 20.00 uur (Deuren theater zijn vanaf 19.00 uur open)
Kosten : Prijsstelling van de toegangskaartjes is € 15,00
De uitvoering zal worden bijgewoond door Burgermeester Annemiek Jetten van Vlaardingen.
De kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal, telefonisch 010-4340500 of via internet: stadsgehoorzaal.nl

God aanwezig in ons vieren.
Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden? Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof. Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan en er zijn momenten, waarop in kleine kring gevierd wordt. De avonden zijn op maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30- 21.45 uur. (inloop vanaf 19.15) in Pax Christi kerk en worden begeleid door pastor Henri Egging.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Pax Christi- en de H. Lucaskerk.

Kerk met Stip
Zaterdag 27 mei waren enkele mensen van de Goede Herder parochie aanwezig bij de
kerkdienst in de Schiegevangenis. Slingers met meer dan 80 wenskaarten gaven de kerkruimte een feestelijk aanzien en de verzorgde lekkernijen door de mensen van de Willibrord parochie bij de koffie na afloop, verhoogde de feestelijkheid. Frank Kazenbroot, de gevangenispastor, sprak zijn dank uit voor zoveel meeleven met de gedetineerden, waarvan de meesten toch lang niet zo slecht zijn als wel eens gedacht wordt. Als kerk met Stip willen we deze mensen opvangen, wanneer zij na vrijlating bijons aankloppen voor ondersteuning op een nieuw ingeslagen weg.

DOOP
Zondag 4 juni, eerste Pinksterdag, wordt in de Pax Christikerk Bence (Jelle) Neger gedoopt. Wij wensen hem en zijn ouders veel geluk en zegen op zijn levensweg.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vormelingen naar de zusters van Moeder Theresa.
In het kader van de voorbereiding voor het sacrament van het vormsel, gaan we met de vormelingen op 11 en 25 juni (ze kunnen kiezen uit één van deze data) naar de zusters van Moeder Theresa in Rotterdam. De jongeren gaan de zusters helpen bij het verzorgen van maaltijden aan dak – en thuislozen. En met helpen bedoelen we echt helpen: eten helpen klaarmaken, opdienen, afruimen en natuurlijk afwassen. Op deze manier ervaren ze wat het is om dienstbaar te zijn aan minder bedeelden. Op deze middagen verzorgen ze twee maaltijden. Dat wordt dus doorwerken. Het is elke keer de gewoonte om houdbare etenswaren mee te nemen. U kunt daar ook bij helpen. Vanaf komende zondag staat er een krat in de hal, waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw gaven op de juiste plek (bij de zusters van moeder Theresa) terecht komen.

Vespers en avond over ‘Liduina en het H. Sacrament’ op 14 juni
Op woensdagavond 14 juni, de ‘eigenlijke’ feestdag van Sint Liduina, komt haar Broederschap samen in de Liduinabasiliek. Om 19.30 uur zal de Broederschap de Vespers van de feestdag bidden bij het Liduina-altaar. Parochianen die hierbij willen aansluiten zijn van harte welkom. Aansluitend is er om 20.00 uur een bezinnende avond in de pastorie, ingeleid door mgr. J. Hendriks. Hij zal, kort voor Sacramentsdag, spreken over ‘Sint Liduina en
het sacrament van de eucharistie. Ook bij deze bent u van harte welkom.

Ontmoet Maria – bezoek aan het Catharijneconvent—
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons?
Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een rode draad door de tentoonstelling. Vanaf conceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in uitingen van kunst te volgen.
Ga mee met Maria op een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld.
Maria, een mondiaal symbool voor liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming.
Er wordt nog gewerkt aan de exacte invulling van de dag. Informatie hierover volgt nog.
Noteert u alvast de datum Zaterdag 1 juli 2017
Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Vlaardingse kerken Pax Christi en H. Lucas. Kosten nog niet bekend.

Bedankje Pater Avin.
Beste leden van Pastorale team, leden van de pastoraatsgroepen, het feestcoördinatieteam, vrienden en parochianen,
Een mooie viering was het op 27 mei j.l., de dag waarop mijn 25 jarig missionaris-jubileum werd gevierd. U bent als een familie voor mij. Graag wil ik u allemaal hartelijk danken voor uw aandacht, uw liefde en uw bijdrage aan dit onvergetelijke feest.
Het feest ter gelegenheid van mijn priesterjubileum is voor mij een moment om God en u te danken voor Zijn genade en zegen. De samenvatting van mijn 25 jaar leven als missionair priester is het volgende: moeilijke wegen leiden tot mooie bestemmingen!
Wanneer ik terugkijk op mijn jubileumfeest van 27 mei, denk ik aan veel enthousiaste en hartelijke mensen die met mij deze dag beleefd hebben. Daarom wil ik met deze brief iedereen die daar direct of indirect deel van heeft uitgemaakt heel hartelijk danken! Veel mensen behoren tot de mooie gemeenschap, Parochie De Goede Herder in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam. Ik bid dat mijn priesterjubileum een nieuwe impuls mag geven aan mijn pogingen het Woord van God te brengen naar alle mensen van verschillende godsdiensten en culturen. Daar draagt de warmte die ik van jullie voel zeker aan bij. Dank voor uw aanwezigheid, uw actieve participatie, uw hartelijkheid en uw bijdrage aan mijn 25 jarig jubileumfeest.
Ik vraag Gods zegen voor u allen.
Pater Avin Kunnekkadan SVD

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 10 juni: 18.00 uur; Woord en Communieviering J. v.d Zande
H. Lucaskerk: Zondag 11 juni: 10.30 uur Eerste Heilige Communieviering H. Egging en C. Koeleman. Koor Okido
Pax Christikerk; Zondag 11 juni: H. Drie-eenheid 11.00 uur Eucharistieviering Pater E. Clarenbeek. Cantor en samenzang

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.