Brief aan parochianen over de toekomst van de Goede Herder

Parochie De Goede Herder
Parochiebestuur
Singel 104
3112 GS Schiedam
secretaris@goedeherderparochie.nl

Schiedam  22 juni 2017

Geachte Parochianen,

Vorig jaar is in opdracht van Parochiebestuur / Pastoraal team een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken in de parochie ‘ De Goede Herder’ van Schiedam-Vlaardingen-Maassluis.
De Parochie bestond toen vijf jaar.
Dit onderzoek laat een beeld zien van een sterk afnemende deelname van ka-tholieken. Niet alleen staan er elk jaar minder katholieken geregistreerd, maar de katholieken die er zijn, zijn ook steeds minder actief. In vijf jaar tijd is de kerkgang en de deelname aan het toegediende aantal sacramenten meer dan gehalveerd. Daarnaast teert de Parochie ieder jaar in op haar vermogen door structurele tekorten.
De eerste vraag die zich voordoet is hoe lang het pastorale programma van de parochie nog op deze wijze is vol te houden tegen de achtergrond van steeds minder kerkgangers, deelnemers aan activiteiten en de vergrijzing van de vrij-willigers. Vervolgens is de centrale vraag hoe we er voor zorgen dat de katho-lieke kerk in onze Parochie een toekomst heeft.

Naar aanleiding van dit rapport heeft het Parochiebestuur/ Pastoraal team op 12 november 2016 dit rapport gedeeld met de leden van de pastoraatsgroepen en beheercommissies van onze Parochie. Daarmee werd de eerste stap gezet in de bezinning op de centrale vraag hoe we er voor zorgen dat de katholieke kerk in onze Parochie een toekomst heeft. In deze bijeenkomst is geconsta-teerd dat “niets doen” geen optie is en is het voorstel besproken om de krach-ten te bundelen door in iedere stad één geloofsgemeenschap te vormen. Hier-bij is het niet logisch om het huidige aantal kerken te handhaven.

Vervolgens is in overleg met de Bisschop een definitief besluit genomen , dat op 10 juni 2017 is gedeeld met de leden van de pastoraatsgroepen en beheer-commissies .

Met deze brief informeren wij u over dit besluit, dat als volgt luidt:

Binnen vijf jaar is in iedere stad één geloofsgemeenschap gevormd . Een logisch gevolg hiervan is dat er in die vijf jaar in iedere stad ook één centrum voor vieren, leren en dienen komt.

Om dit verder vorm te geven zal er uiterlijk op 1 juni 2018 in iedere stad één Pastoraatsgroep dienen te functioneren.

Uitgewerkt voor de verschillende steden:

Schiedam

In Schiedam zullen vier deelgemeenschappen ophouden te bestaan en komt er één nieuwe geloofsgemeenschap voor in de plaats. De uiteindelijke plaats voor vieren, leren en dienen wordt de Basiliek.
Het Bisdombestuur is oprecht bezorgd dat een te snelle sluiting van drie van de vier Schiedamse kerken een vruchtbare ontwikkeling van die éne geloofs-gemeenschap negatief kan beïnvloeden.
Het heeft het Parochiebestuur gevraagd vooralsnog de H. Jacobuskerk open te houden als aanvullende plaats voor vieren. Er is overeengekomen dat na een periode van vijf jaar opnieuw bezien wordt of de aanvullende beschikbaarheid van H. Jacobuskerk nog gewenst is.
De Heilig Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk zullen binnen een ter-mijn van vijf jaren worden gesloten. De definitieve termijn zullen wij vaststel-len in overleg met en op uitdrukkelijk advies van de betreffende deelgemeen-schappen.
Bestuur en team zullen een commissie van kernvrijwilligers vormen die de vorming van één geloofsgemeenschap in Schiedam vorm gaat geven. In de commissie zijn de huidige vier deelgemeenschappen vertegenwoordigd.

Vlaardingen

De keuze welke kerk het centrum wordt voor vieren, leren en dienen willen wij maken in overleg met en op uitdrukkelijk advies van de beide gemeenschap-pen.
Bestuur en team zullen een commissie van kernvrijwilligers vormen die de vorming van één geloofsgemeenschap in Vlaardingen vorm gaat geven. In de commissie zijn beide huidige gemeenschappen vertegenwoordigd.

Maassluis

De Petrus en Pauluskerk is en blijft het kerkgebouw voor de geloofsgemeen-schap in Maassluis.
Bestuur en team vinden het verder belangrijk dat parochianen uit Maassluis betrokken zijn bij de veranderingsprocessen in Vlaardingen en Schiedam.

Parochiebestuur en Pastoraal team zijn zich bewust van de consequenties en emoties als gevolg van het sluiten van kerken, maar zien dit als een noodzake-lijke stap om de katholieke kerk in onze Parochie toekomst te geven.

Dit besluit zal in de diverse deelgemeenschappen nog mondeling worden toe-gelicht.

Verder zullen we u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen de komende maanden.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de coördinatoren van de pastoraats-groepen van uw deelgemeenschap Willibrord: Agnes Jansen en Elly Baren-dregt.

Bestuur en Pastoraal team Parochie De Goede Herder
Juni 2017