WILLIBRORD ACTUEEL 06-05-2018

Jaargang 11, nr. 36

06-05-2018

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 5 mei: 18.00 uur; Woord- en Communieviering J. van de Zande
Pax Christikerk: Zondag 6 mei: 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee.

Liriko met deurcollecte la Granja; Annesty International
Donderdag 10 mei:11.00 uur; Viering in de H. Lucaskerk. Pax Christikerk gesloten

H. Lucaskerk: Zondag 6 mei: 9.30 uur; Woord- en Communieviering parochiaan;
Cantors en Samenzang; Wereldwinkel
Donderdag 10 mei: 9.30 uur: Hemelvaart; Eucharistieviering H. Egging.

Koor Willibrord

Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk
open voor een persoonlijk gebed.

DEZE WEEK
Commissie ‘Stip op de horizon’
Eind vorig jaar heeft de Commissie ‘Stip op de horizon’ u een drietal vragen voorgelegd omtrent de
toekomst van de katholieke kerken in Vlaardingen. U heeft daar massaal op gereageerd en constructief
meegedacht. De commissie is u daar zeer dankbaar voor.
Bij het Willibrord Actueel ontvangt u een samenvatting van de antwoorden, die door parochianen van
beide kerken gegeven zijn. Een uitgebreide versie van de antwoorden ligt ter inzage op het secretariaat.
Kerk met Stip
De pinkstergroet aan gedetineerden in de Schie gevangenis was vorig jaar een groot succes.
Via gevangenispastor Frank Kazenbroot kregen we blijde reacties van de bajesklanten. De kaarten geven
hen hoop, dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zullen zijn, die hen de kans geven een
nieuwe weg in te slaan. Op zondag 6 mei kunt u weer tijdens het koffie drinken een bemoedigende
tekst schrijven op de kaarten die op de tafels liggen.
Alleen nog uw naam er onder en wij zorgen er voor dat pastor Frank Kazenbroot de kaarten op zaterdag
19 mei in de kerkviering in de Schie aan de gedetineerden kan uitreiken.
Bakken voor de gedetineerden in De Schie (gevangenis en huis van bewaring)
Al twee keer hebben parochianen Cake en Koek gebakken voor de gevangenen in de Schie.
Leuk, dat dit al een beetje traditie begint te worden. De gevangenen waarderen de belangstelling, in de
vorm van iets lekkers bij de koffie en thee en de Pinkstergroet in vorm van een kaart, enorm
Het zou heel erg fijn zijn mensen uit de Parochie weer hieraan mee zouden willen doen, zodat we na de
kerkdienst op de zaterdag voor Pinksteren weer iets lekkers uit kunnen delen.
Gebak dat niet persé in de koeling bewaard moet worden b.v. cake, boterkoek, koekjes is het handigst.
Als u niet wilt bakken mag, u natuurlijk ook iets uit de winkel brengen.
Als u wilt bakken laat u dit s.v.p. voor 17 mei weten aan Arno Mooren email a.mooren@upc.mail.nl
dan kunnen we inschatten op hoeveel gebak we ongeveer kunnen rekenen.
Al het lekkers kunt u afgeven tussen 16:00 en 20:00 uur op donderdag 17 mei of tussen 16:00 en
20:00 uur op vrijdag 18 mei bij Arno Mooren, Jean Monnetring 90 in Vlaardingen.
Schikken deze tijden niet, dan even telefonisch overleggen: 010-4751137.
Mede namens de gedetineerden in De Schie bij voorbaat dank voor uw medewerking en blijk van
belangstelling. Jos van Rutten, Arno Mooren, Bea Smulders (vrijwilligers op zaterdag ochtend in De
Schie)
Liduinaprocessie: Op zondag 6 mei zal voor het vierde opeenvolgende jaar een processie met de
relieken van de Heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken. In het kader van het diocesaan
jaar van het gebed loopt ook Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, mee.
In 2015 was het Liduinajaar in Schiedam. De heilige van onze stad stond toen in het volle licht.
Voor het eerst was er toen ook een processie langs plekken die herinneren aan Liduina.
Langzaam groeit er een traditie: dit jaar zal er voor de vierde keer een processie door de stad trekken op
zondag 6 mei. Een Liduinavaandel dat onlangs werd gerestaureerd zal ook meegedragen worden.
Iedereen kan deelnemen aan de processie. Om half 2 is er eerst gebed in de basiliek.
De tocht start om 14.00 uur. Halverwege is er een gebedsdienst in de Grote Kerk, waar Liduina als
kind gebeden heeft en waar ze werd begraven.
Om kwart voor 4 eindigt de tocht met een afsluitende vesperdienst in de basiliek.

Daarna is er een informeel samenzijn in de Wilgenburg (ontmoetingshuis achter de basiliek).
Voorafgaande aan de processie is er om half 11 een eucharistieviering in de Liduinabasiliek.
Aansluitend is er koffie/thee (en gelegenheid een zelf meegebrachte lunch te gebruiken) in De Wilgenburg.
Voor meer informatie: Pastor Henri Egging, rector van de Liduinabasiliek, telefoon: 06-27371734
Email: h.egging@goedeherderparochie.nl
Let op!!! Op dinsdag 8 mei is er weer ouderensoos in de Pax Christikerk aan de Reigerlaan 51.
Die soos is gewoonlijk op de tweede donderdag van de maand. In verband met Hemelvaart is die
verschoven naar a.s. dinsdag. We beginnen wel om dezelfde tijd: 10 uur (binnenlopen vanaf half 10)
Dit keer gaan we iets creatiefs doen. Graag een leeg groentenblik ( 1 liter) meenemen.
Dauwtrappen donderdag 10 mei in de Broekpolder
De traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag zetten we in 2018 voort in Vlaardingen. U hoeft bij ons
niet voor dag en dauw op te staan, want de wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog
net te vinden is. We maken een wandeling van ongeveer anderhalf uur door de mooie natuur van de
Broekpolder. Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment.
We sluiten de wandeling af met een kopje koffie/ thee en een heerlijk stuk appeltaart en/of een
(uiteraard belegd) broodje.
Vorm en begeleiding: Een wandeling door natuurgebied o.l.v. Anne van der Horst.
Plaats: Start bij sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen
Datum en tijd: Donderdag 10 mei 2018, start 07.00 uur tot ca. 09.30 uur.
Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Kosten: Consumpties zijn voor eigen rekening; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Unieke kans om kennis te maken met MARY van de organisatie SAVE
Op dinsdag 15 mei organiseert Kerk in Actie in de Immanuëlkerk een avond met een bijzondere gast.
Mary is een van de drijvende krachten van de organisatie SAVE, die zich inzet om hele wijken in de Indiase
stad Tirapur kinderarbeid vrij te krijgen. Dat doen ze door kinderen uit de fabrieken te halen, ze weer terug naar
school te begeleiden en de ouders te helpen om op een andere manier aan inkomen te komen. En dat werkt!
U heeft de kans om  het verhaal van deze dappere en inspirerende vrouw te horen. Eerst gaan we samen aan
tafel, daarna spreekt Mary en dan kunt u kiezen uit twee workshops. De eerste is: Wat zegt de bijbel ons
hierover? Hoe kunnen wij omgaan met vragen over dit soort onrecht? De tweede is : Wat kunnen we zelf doen
om te voorkomen dat kinderen in fabrieken blijven verdwijnen? Het programma ziet er als volgt uit:
17:30-18:00 uur inloop met koffie/thee 18:00-19:00 uur eten – muziek.
Deelnemers nemen zelf brood mee (zonder beleg). De kerk zorgt voor de rest.
19:00-19:30 uur muziek en het samen zingen van diaconale liederen.
19:30-20:15 uur Mary van SAVE 20:15-20:25 uur pauze met koffie/thee.
20:25-21:15 uur keuzeworkshop  Contextueel Bijbellezen of “Wat kunnen wij doen?”
21:15-21:30 uur afsluiten met Mary 21:30 uur: borrel
NB voor wie half zes, zes uur te vroeg is, u kunt ook instappen om half 8.
U kunt zich opgeven via deze link: https://www.kerkinactie.nl/kom-in- actie/doeners-van- hoop.
Van harte welkom We zien van harte uit naar uw komst!

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 12 mei: 18.00 uur; Geen viering
Pax Christikerk: Zondag 13 mei: 11.00 uur; Woord- en Communieviering L. Meijer;
Cantors en Samenzang; kerkcollecte Ned. Missionarissen
H. Lucaskerk: Zondag 13 mei: 9.30 uur; Woord- en Communieviering L. Meijer;
Koor Willibrord. ; kerkcollecte Ned. Missionarissen

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor
dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon
010 – 4702679 of per e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 – 4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-2903 7132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.