WILLIBRORD ACTUEEL 10-03-2019

Jaargang 12, nr. 27

10-03-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 9 maart Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 10 maart 9.30 uur Eucharistieviering. A.Kunnekkadan SVD
1e zondag 40 dagen tijd Koor: Willibrordkoor
Pax Christikerk Zondag 10 maart 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee
1e zondag 40 dagen tijd Gezinsviering en crèche.

Kinderen 1 e H.Communie doen mee.
Koor: Okido
Wereldwinkel
Elke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
INZAMELING VOOR VOEDSELBANK
Onder het motto: “Waar wij vasten, worden andere gevoed” kunt u gedurende de 40-dagentijd elke
zondag in de Lucas- en de Pax Christikerk in de daarvoor bestemde mand/doos houdbare etenswaar
voor de voedselbank deponeren. Deze artikelen worden elke week toegevoegd aan de uit te delen
voedselpakketten. Op woensdag 17 april. bgv de chrisma-mis in de kathedraal, dragen
vertegenwoordigers van alle aan de actie deelnemende parochies bij de offerande een symbolisch
voedselpakket naar het altaar.

40 DAGEN TIJD
Donderdag 14 maart is er in de Pax Christikerk (samen met Kerkcentrum Holy) een oecumenische
vastenmaaltijd. Tijd: 18.00 uur – 19.00 uur
Graag uiterlijk de dinsdag ervoor aanmelden via koalsie@upcmail.nl of op de intekenlijst in de kerk.
Na deze maaltijd begint om 19.00 uur -19.30 uur het avondgebed.
Zie ook het overzicht veertig-dagen-tijd met daarin de activiteiten van 6 maart – 20 april 2019.

TAIZÉVIERINGEN
Zondag 24 maart om 9.30 uur is er in de H. Lucaskerk een viering met alleen Taizé liederen. De kerk
wordt die ochtend ook aangekleed in de sfeer van Taizé. Pastor Ch. Duynstee is voorganger en het
Willibrord koor o.l.v. Nel de Heer zal de muziek verzorgen.
Zondag 31 maart is er weer een Taizé gebedsdienst in de H. Lucaskerk. De dienst begint om 19.00 uur,
Maar om 18.30 uur willen we nieuwe liederen instuderen o.l.v Jaap van Toor.

FOOD FOR ALL
“Food For All” (FFA) is een stichting (opgericht in 2003 in Vlaardingen!) en zet zich in voor hulp aan de
allerarmsten in Ethiopië. Het gaat dan vooral om de hulp aan alleenstaande moeders en hun kinderen,
hulpbehoevende ouderen en kwetsbare kinderen. FFA werkt samen met stichtingen in Ethiopië zelf, dat
stelt de Ethiopische overheid verplicht. De hulp bestaat uit het verzorgen van de eerste levensbehoeften
(voedsel, toiletartikelen etc.), medische zorg en het helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen.
Onze mooie projecten zouden we nooit kunnen uitvoeren zonder de hulp van o.a. U! Bent u nieuwsgierig
naar de mooie artikelen!!
Op zondag 31 maart kunt u ze in de Pax Christikerk met eigen ogen bekijken en deze Ethiopische
artikelen kopen. En neemt u dan meteen onze nieuwsbrief mee, want mocht u willen doneren dan vindt u
in de nieuwsbrief onze bankgegevens.
Verdere Informatie kunt u krijgen bij Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757.

PAROCHIEBREED NIEUWS
HONGERDOEKENTENTOONSTELLING
De Hongerdoekententoonstelling is inmiddels in de Domkerk te Utrecht geopend.

Deze tentoonstelling kunt u nog bezoeken t/m 19 april op maandag t/m vrijdag van 11.00 uur – 16.00 uur.
Op zaterdag van 11.00 uur -15.30 uur en op zondag van 13.30 – 16.00 uur. Wilt u liever een rondleiding,
dan kan dat op elke donderdag om 14.00 uur.

UITREIKING GEUZENPENNING 2019
Vrijdag 15 maart is Padre Alejandro Solinda Guerra, die op 13 maart de Geuzenpenning uitgereikt krijgt,
bij ons te gast. Overdag bezoekt de pater enkele instanties zoals vluchtelingenwerk en ’s avonds om
20.00 uur is er een ontmoetingsavond in de Lucaskerk met zoveel mogelijk parochianen en vele andere
Vlaardingers. Het geld dat in diverse kerken is opgehaald tijdens de deurcollecte wordt dan aan hem
overhandigd.

WINDWIJZER
STICHTING ‘PRESENT’
Dit is een stichting met ruim 75 landelijke stichtingen. ( o.a. in Maassluis)
Maandag 11 maart om 20.00 uur organiseert deze stichting een informatieavond over hun werkwijze in
de Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardingen, met als doel te inventariseren of er een
draagvlak is voor het opzetten van Present in Vlaardingen.
De hulp die door vrijwilligers wordt geboden is over het algemeen zeer praktisch van aard.
Meer informatie kunt u krijgen bij: Marian de Jong-Klein: info@presentmaassluis.nl / 06-11448916 
www.stichtingpresent.nl

ZIN OP ZONDAG
Theater “Kees van der Zwaard” Zondag 17 maart 15.00 – 16.00 uur
De Kees van toen voelde zich dapper en schuldig met David, was geduldig met Job, vreemdeling met
Ruth, verdrietig en blij met Maria Magdalena, verliefd met Jan, op Trijntje en net als Jan in de ban van de
opgemaakte Sylvia, die rookte. Altijd was er dat vertederende vuur van verlangen.
Veertig jaar later is het tijd om die verhalen opnieuw te vertellen. Voor wat ze nu waard zijn.
Hij doet dat in de voorstelling “De dag dat God 10 jaar werd.”
Toegang gratis, vrij gift is welkom.

GELOOFSVERDIEPING
EEN NIEUWE SERIE ‘REBIBLEN MET INEZ VAN OORD’
Op zoek naar een zinvolle invulling van de komende veertigdagentijd? Op maandagavond 11 maart start
ik met een nieuwe serie van 3 avonden rond het boek ‘Reblible’ van Inez van Oord. Inez van Oord is
journaliste en bedenkster van het spirituele maandblad Happinez. In haar boek ‘Rebible’ geeft ze een
verrassende uitleg van bekende bijbelverhalen. De avonden vinden plaats in de Lucaskerk, op maandag
11 en 18 maart en 1 april, van 20.00 – 22.00 uur. U kunt zich nog aanmelden via het emailadres: 
c.koeleman2@kpnplanet.nl . Er ligt in de hal van de kerk ook een intekenlijst. Welkom!

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 16 maart 18.00 uur Woord en Communieviering. C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 17 maart 9.30 uur Woord en Communieviering parochiaan

2e zondag 40 dagen tijd Samenzang en orgelspel
Pax Christikerk Zondag 17 maart 11.00 uur Eucharistieviering. H. Egging
2e zondag 40 dagen tijd Cantors en samenzang
Kinderwoorddienst en 10+ groep
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.