WILLIBRORD ACTUEEL 13-10-2019

Jaargang 13, nr. 6

13-10-2019

WILLIBRORD ACTUEEL
WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal Zaterdag 12 oktober 18.00 uur Eucharistieviering A.Kunnekkadan SVD
H. Lucaskerk Zondag 13 oktober 9.30 uur Eucharistieviering M. Tharsis SVD

Willibrordkoor

Pax Christikerk Zondag 13 oktober 11.00 uur Eucharistieviering, A.Kunnekkadan, SVD

Gezinsviering met koor Okido
Deurcollecte Diaconie in eigen stad

Eke dinsdag is er in de H. Lucaskerk om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de
Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

WILLIBRORDNIEUWS
PRESENTATIEVIERING M. THARSIS,SVD
Zoals reeds eerder vermeld is per 1 september jl. pater Melvin Tharsis door de bisschop benoemd als lid
van het pastoraal team van parochie de Goede Herder. Het pastoraal team is verheugd hem als collega
in hun midden te hebben en daarom is er op zaterdag 19 oktober in de St. Liduina en  OLV
Rozenkrans Basiliek in Schiedam een feestelijke presentatieviering. Deze begint om 18.00 uur.
Hoofdcelebrant is mgr. T. Visser, vicaris generaal van ons bisdom. Muzikale medewerking wordt verleend
door leden van de koren van de parochie o.l.v. Bas van Houte. Aansluitend aan de viering is er tijdens
een gezellig samenzijn in centrum De Wilgenburg gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met
pater Melvin Tharsis. Centrum De Wilgenburg ligt achter de kerk. Het pastoraal team nodigt u van harte
uit om op zaterdag 19 oktober hierbij aanwezig te zijn.

ZIEKENZALVING
Zondag 27 oktober zal tijdens de eucharistieviering in de H. Lucaskerk –aanvang 10.30 uur- het
sacrament der zieken worden toegediend. Deze ziekenzalving is voor de gehele Willibrord
deelgemeenschap. Dit sacrament is bedoeld om mensen te sterken wanneer ziekte of ouderdom uw
levensweg bemoeilijken. Wanneer u of een familielid of bekende overweegt om tijdens deze viering de
ziekenzalving te ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via het secretariaat van een van beide kerken
(zie elders in dit blad) of bij Elly Barendregt tel 010-4741963, email: koalsie@upcmail.nl
Op dinsdag 15 oktober (anders dan in ’t Vaartje staat) om 15.00 uur kunt u in de H.Lucaskerk terecht
voor vragen of een voorbereidend gesprek bij pastor Henri Egging.
Ook als u zich niet heeft aangemeld bent u van harte welkom om de ziekenzalving te ontvangen.

WILLIBRORDZONDAG
Op zondag 10 november a.s vieren wij weer de jaarlijkse Willibrord zondag.
Dit jaar is de werkgroep ont-moeten al enige tijd bezig om hier een feestelijke ontmoetingsdag van te
maken voor jong en oud. Natuurlijk beginnen we om 10.30 uur met de gezamenlijke viering in de
Lucaskerk. Daarna is er van alles te beleven. Ontmoeten staat centraal. De jeugd gaat na de lunch naar
een andere locatie voor een actieve, muzikale activiteit en de ouderen blijven in de Lucaskerk om met
pen en papier aan de slag te gaan. In de hal van beide kerken kunt u zich inschrijven voor alle
onderdelen of een enkel onderdeel. Wat elk onderdeel inhoudt? Volgende week meer……..

SOEPCAFÉ
Voor iedereen die zin heeft in een kopje soep met een broodje, een praatje, ontmoeting en gezelligheid is
iedere 3 e zondagmiddag (20 oktober) om 13.00 uur de Pax Christikerk open. Kosten: vrijwillige
bijdrage. Aanmelden via emailadres: koalsie@upcmail.nl

GELOOFSVERDIEPING
DE VERLOREN ZOON-THEMA AVOND MET MAALTIJD
Een van de meest bekende verhalen uit de bijbel is: De verloren zoon. Een verhaal waar zoveel in zit:
blijdschap, teleurstelling, afgunst, angst, schuld en schaamte. Er is avontuur en diepe ontluistering.
Henri Nouwen, priester en theoloog wijdde een heel boek aan dit verhaal; Eindelijk thuis. De manier
waarop hij het verhaal benadert, zal een belangrijke leidraad zijn deze avond. We verdiepen ons in het
verhaal van de Verloren Zoon, Lucas 15, 11-32. Op wie lijken wij het meest, op welke van de twee
broers? Voorafgaand aan de avond gebruiken we met elkaar de door Lucas Cooking verzorgde maaltijd.
Begeleiding: pastor Lidwien Meijer. Wanneer: 15 oktober van 18.30 uur – 22.00 uur (inloop vanaf
18.15 uur) in de H.Lucaskerk, in Vlaardingen. Kosten: € 7,50 voor de maaltijd en voor de verdere avond
wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Aanmelden is noodzakelijk in verband met de maaltijd via

het emailadres: koalsie@upcmail.nl . of via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax
Christikerk. Dit kan t/m 13 oktober.

RODE DRADEN IN MATTEÜS
Elk jaar wordt er op zondag vooral uit één evangelie gelezen. Voordat het nieuwe kerkelijke jaar
(vanaf de Advent tot eind november 2020) begint verdiepen wij ons in de “rode draden “ in het Matteüs-
evangelie. We kijken daarbij ook naar de “draden” die dit evangelie verbindt met andere bijbelteksten, de
wereld van toen en de wereld van nu. In vier avonden staan wij aan de hand van het boek “Rode draden
in de evangeliën“ stil bij het evangelie volgens Matteüs. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek. Wilt u
aan deze avonden deelnemen dan is het belangrijk het boek van Wim Weren, Rode draden in
evangeliën, Antwerpen (Halewijn), 2018 (ISBN 978 901 239 5523 8) aan te schaffen en hiervan voor elke
avond een gedeelte te lezen. Ook is het nodig een bijbel mee te nemen. Wanneer: maandag 21 en 28
oktober, 4 en 11 november van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Waar: H.Lucaskerk.
Begeleiding: pastor Henri Egging. Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Aanmelden: bij voorkeur via het emailadres: koalsie@upcmail.nl of via het intekenformulier in de hal van
de H. Lucas- of Pax Christikerk.

PAROCHIEBREEDNIEUWS
LANDELIJKE OPEN DAG MOTHERS PRAYERS
Zaterdag 26 oktober zal voor het eerst de Landelijke Biddende Moeders dag plaats vinden. Het is een
dag van ontmoeting, gebed en inspiratie. Alle moeders, oma’s en vrouwen met een hart voor kinderen
zijn welkom: zowel fysieke en geestelijke moeders. Programma: 10.00 uur inloop met koffie. 10.30 uur
begin van het programma. 12.30 uur lunch (svp zelf lunchpakket meebrengen).13:30 uur begin van het
gebedsuur. 14:30 uur afsluiting van het programma.14:45 uur mogelijkheid om de H. Mis bij te wonen.
Locatie: Elisabethzaal (achter de kathedraal van Rotterdam) Ingang: Robert Fruinstraat 36, 3021 XE.
Het is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Let op! Komt u met de auto, het is overal
betaald parkeren. Voor verder info en/of aanmelden zie de site en email: www.mothersprayers.org
of mothersprayers_nl@hotmail.com

OVERIGE
VESPERS
Op elke derde zondag van de maand ( 20 oktober a.s.) is er in de Grote Kerk een vesper. De oorsprong
ligt bij de getijdengebeden van de kloosters. In parochies en gemeentes zijn vesperdiensten al heel
vertrouwd geworden. De 9 vesperdiensten hebben als thema ‘Vruchten van de Geest’: liefde, vreugde,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Elke maand staat
één van deze ‘vruchten’ centraal. De dienst begint om 17.00 uur, vanaf 16.30 uur is er koffie/thee en
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Vesperdiensten hebben oecumenische wortels, dus Ds. Paap nodigt
ook u van harte uit om de vespers te bezoeken.

HET LEGER DES HEILS EN DE SACRAMENTEN
Maandag 14 oktober organiseert het Leger des Heils een bijzondere thema-avond met als onderwerp
“Het Leger des Heils en de sacramenten: zin en onzin van de Leger des Heils traditie” Zoals u wellicht
weet worden in het Leger des Heils geen sacramenten bediend. Over het hoe- en waarom geeft
commissioner Vibecke Krommenhoek een uitleg. Een ieder is voor deze avond van harte uitgenodigd.
19:00 u. staat de koffie/thee klaar; de avond begint 19:30 u.. Adres: Magnoliastraat 41 in Vlaardingen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEKEN
Meerpaal Zaterdag 19 oktober 18.00 uur Woord en Communieviering J.v.d. Zande
H. Lucaskerk Zondag 20 oktober 9.30 uur Woord en Communieviering L.Meijer

Cantor en samenzang
Kerkcollecte Wereldmissiedag
Pax Christikerk Zondag 20 oktober 11.00 uur Eucharistieviering, M.Tharsis, SVD

Cantors en samenzang
Kerkcollecte Wereldmissiedag

SECRETARIAAT
Voor inlichtingen, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin
kunt u terecht in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 010-4702679 of per
e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl
In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 010-4741790 of per e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl
Aanleveren van kopij voor de Willibrord Actueel vóór donderdag 10 uur.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van
een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.