Kerkenband Filippijnen

Kerkenband met La Granja op de Filippijnen  PER 1 JANUARI 2024 STOPT DE KERKENBAND MET LA GRANJA

 DE OORSPRONG EN ACHTERGROND

Vlaardingen heeft al sinds 1985 banden met de Filippijnse stad Bacolod die ligt op het (suikerriet)eiland Negros. Vanuit deze vriendschapsband was in het kader van de Vastenaktie in 1989 pater Terence Nueva zes weken lang onze gast. Hij was de pastoor van de de St. Vincent Ferrer parochie in La Granja (een plattelandsdorp op een paar uur rijden van Bacolod). La Granja is een zeer uitgestrekt dorp, qua oppervlakte veel groter dan Vlaardingen, met erom heen een groot aantal kleinere gehuchten die allemaal bij de parochie horen.

In de contacten daarna groeide wederzijds het idee om een kerkenband te beginnen. Deze band werd officieel bekrachtigd in 1992. In Vlaardingen werd een werkgroep, de kerkenbandgroep, opgericht om de band vanuit en naar de verschillende parochies te begeleiden.

De twee onderdelen van de huidige Willibrord deelgemeenschap, de Pax Christikerk en de Heilige Lucas kerk, hebben vertegenwoordigers in deze kerkenbandgroep.

 

DOEL VAN DE KERKENBAND

Leren van elkaar en elkaar inspireren. Elkaar bemoedigen en activeren. Maar ook financieel solidair zijn. Vanuit de Willibrord deelgemeenschap wordt de exploitatie van een twaalftal kleine kleuterschooltjes met zo’n 300 leerlingen die hun oorsprong vinden in de St. Ferrer Kerk in La Granja mede mogelijk gemaakt.

Met La Granja zijn we verbonden in een gezamenlijke strijd om Solidariteit, Gerechtigheid, Vrede daar en hier.

WAT WE NOG MEER DOEN

Blijvende aandacht voor de kerkenband hangt af van belangstelling en inzet van parochianen hier en daar. Dus is er correspondentie heen en weer, maar wordt ook via Facebook gevolgd hoe het met de schooltjes in La Granja gaat. Er wordt in de voorbeden gevraagd om solidariteit met en belangstelling voor La Granja. In het parochieblad Kerk aan de Waterweg en in het Vaartje wordt regelmatig aandacht besteed aan het wel en wee, net als door een jaarlijkse themaviering in beide kerken. Verder worden er collectes gehouden voor de schooltjes.

children1

team1

Er worden kerst- en paasboodschappen uitgewisseld. Het is belangrijk dat we elkaar kennen. Daarom hebben leden van de kerkenbandgroep geregeld contact met de mensen in La Granja.

Dikwijls wordt rondom Pasen en met Kerstmis in het bijzonder aandacht gevraagd voor La Granja.

Vanuit basisschool de Hoeksteen worden met Kerst tekeningen en briefjes voor de scholen in La Granja gemaakt.

Verschillende bezoeken over en weer vonden plaats in 1993, 1995, 1998, 2002, 2005, 2010 en 2013.

GIFTEN EN VERDERE INFORMATIE

Giften voor de schooltjes (aftrekbaar van de belasting i.v.m. ANBI-status)

zijn zeer welkom op rekening NL93 INGB 0006217695 t.n.v. Filippijnen Solidariteitsgroep Vlaardingen o.v.v. Kerkenband Vlaardingen- La Granja.

Inlichtingen:

Voor de Pax Christikerk:
Jolanda Mooren, Monetring 90,  tel 4751137

Voor de Heilige Lucas kerk:
Ted van der Geest, Nieuwe Kerkstraat 3, 3134 LR tel 4342154

Voor algemene inlichtingen:
Kees Clement Burg. de Bordesplein 15, 3135 HE tel 4345507

ANBI
De Stichting Filippijnen Solidariteitsgroep Vlaardingen is door de belastingdienst geregistreerd als een zogenaamde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. Volgens de regelgeving moeten een aantal gegevens m.b.t. deze Stichtingen worden openbaar gemaakt om erkend te blijven als ANBI.
De inhoudelijk meeste relevante gegevens en contactadressen staan hiervoor.
M.b.t. de financiële verantwoording zijn de volgende gegevens over 2019 relevant.

Gegevens Stichting Filippijnen Solidariteitsgroep Vlaardingen
* RSIN: 8147.05.972
* Postadres: B. de Bordesplein 15, 3135 HE Vlaardingen
* Doelstelling: onderhouden vriendschapsbanden met organisaties op de Filippijnen, i.h.b. op Negros en met name het ondersteunen van kleuterschooltjes in de gemeente La Granja op Negros en het geven van voorlichting daarover in Vlaardingen.
* Hoofdlijnen actueel beleidsplan: inzamelen geld voor de kleuterschooltjes in La Granja voornamelijk via collectes en particuliere giften en geven van voorlichting aan de RK-kerk in Vlaardingen.
* Bestuurssamenstelling: Voorzitter/secretaris Kees Clement, penningmeester Ted van der Geest.
* Beloningsbeleid: de bestuursfuncties zijn onbezoldigd
*Actueel verslag: het afgelopen jaar 2019 werden verschillende collectes in de katholieke kerken in Vlaardingen gehouden en werden daarnaast enkele persoonlijke giften ontvangen. Er werd een speciale kerkelijke viering gehouden waarin aandacht werd besteed aan de Filippijnen. Verder werd regelmatig in het kerkblad van de Willibrordparochie informatie gegeven over de voortgang. Daarnaast worden per e-mail contacten onderhouden met vertegenwoordigers van schooltjes op de Filippijnen. Tot slot werd
overlegd over de reis van twee vertegenwoordigers van de groep naar Negros in 2020.

Financieel Overzicht 1-1-2021 t/m 31-12-2021

Saldi 1-1-2021      
betaalrekening ING 1.742,23    
spaarrekening ING opgeheven 0,00    
spaarrekening ASN 10.071,18 11.813,41  
Ontvangsten ING
kerkcollecte  308,55    
individuele donaties specifiek voor      
    schooltjes 587,50    
    orkaan 2.915,00    
    bgv. 25 jarig huwelijk 400,00    
       + 4.211,05  
    16.024,46  
Ontvangen ASN
rente 0,08    
orkaan 500,00    
    500,08  
    16.524,54  
Uitgaven ING
bankkosten 111,96    
Uitgaven ASN      
voor kerstkaart 51,56    
voor orkaan 3.000,00    
voor schooltjes La Granja 3.800,00 – 6.963,61  
Saldo 31-12-2021     9.560,93
       
Saldi 31-12-2021
Betaalrekening ING 5.841,32    
Spaarrekening ASN 3.719,61   9.560.93
       

 

Toelichting
Soms krijgt de Stichting een gelabelde gift die niet voor de schooltjes bedoeld is, te weten: project advocatencollectief en voorbereiding reis.